LEGISLAȚIE

Servicii de investigații și supraveghere
detectivacvila.ro

Shadow
Slider

LEGEA Nr.329/2003

privind exercitarea profesiei de detectiv particular,
 cu modificările și completările ulterioare


CAPITOLUL I - Dispoziții Generale

Art. 1.(1) Detectivul particular este persoana atestata în conditiile prezentei legi si care, fara sa aduca atingere dreptului la viata intima, familiala si privata ori altor drepturi si libertati fundamentale, la cererea persoanelor fizice sau juridice, desfasoara activitati specifice de investigare, referitoare la:
a) conduita si moralitatea publica a unei persoane;
b) date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau juridice potentiala partenera într-o afacere;
c) persoanele disparute de la domiciliu;
d) bunurile care fac obiectul unor litigii de natura civila sau penala înstrainate în scopul prejudicierii intereselor unei parti în proces;
e) asigurarea protectiei împotriva scurgerii unor informatii din sfera vietii private sau a activitatii agentilor economici care doresc sa pastreze confidentialitatea acestora.
(2) Activitatea detectivului particular nu poate fi contrara reglementarilor legale interne sau celor internationale la care România este parte, sigurantei nationale, ordinii publice sau bunelor moravuri.
(3) Informatiile obtinute în urma activitatilor desfasurate de detectivul particular sunt destinate exclusiv clientului acestuia, în conditiile prezentei legi.
Norme:
1.1. Prin activitati specifice de investigare, în sensul prezentelor norme, se întelege activitatile de studiere amanuntita si de cercetare, efectuate în cazul investigat de catre detectivul particular prin folosirea mijloacelor, metodelor si procedurilor adecvate de lucru, în scopul realizarii sarcinii investigatiei inclusiv, în functie de caz, masurile specifice de acoperire care sa asigure protectia investigatiei.
1.2. Detectivul particular va refuza cazul atunci când clientul solicita activitati ce încalca normele legale în vigoare sau bunele moravuri si va comunica acest lucru organelor de politie, iar în cazul în care constata ca informatiile solicitate de client vizeaza siguranta nationala, va sesiza de îndata autoritatile cu atributii în domeniu.

Art. 2.(1) Detectivul particular îsi poate exercita profesia, dupa caz, în cadrul societatilor specializate sau al cabinetelor individuale de detectivi particulari, înfiintate conform legislatiei comerciale si care functioneaza în baza licentei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române.
(2) Obiectul de activitate al societatilor specializate si al cabinetelor individuale de detectivi particulari este unic.
(3) Conducatorii executivi ai societatilor specializate de detectivi particulari trebuie sa fie absolventi ai facultatii de drept sau ai unei scoli postliceale de detectivi ori sa fi îndeplinit functia de politist ori lucrator în cadrul unei institutii publice cu atributii în domeniul ordinii publice sau sigurantei nationale cu grad de ofiter si sa îndeplineasca conditiile prevazute la art. 5 lit.c), d), e) si f).
(4) Asociatii sau actionarii persoane fizice ai societatilor specializate de detectivi particulari, înfiintate conform alin. (1), trebuie sa îndeplineasca cumulativ conditiile prevazute de art. 5 lit. d) si e).
Norme:
2.1. Pentru obtinerea licentei de functionare, asociatii/actionarii societatilor specializate trebuie sa îndeplineasca conditiile prevazute de art. 5 lit. d) si e) din Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita în continuare lege.
2.2. Pentru obtinerea licentei de functionare conducatorii societatilor specializate sau ai cabinetelor individuale de detectiv particular depun la inspectoratul de politie judetean sau la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz, urmatoarele documente:
a) cerere adresata Inspectoratului General al Politiei Române – Directia de investigatii criminale, prin care se solicita eliberarea licentei de functionare, înregistrata si datata, din care sa rezulte denumirea, adresa sediului social/administrativ si a punctelor de lucru, numele si calitatea conducatorilor executivi, numarul de telefon si fax;
b) copia actului de proprietate sau de folosinta pentru sediul social/administrativ si pentru punctele de lucru;
c) pentru conducatorii executivi ai societatii – copie legalizata a diplomei de studii pentru absolventii facultatilor de drept sau ai unei scoli postliceale de detectivi particulari ori a unei adeverinte din care sa reiasa ca au îndeplinit functia de politist sau lucrator în cadrul unei institutii publice cu atributii în domeniul ordinii publice ori sigurantei nationale cu grad de ofiter;
d) avizul, în copie, eliberat de inspectoratul de politie judetean sau, dupa caz, de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, în raza careia functioneaza societatea sau cabinetul individual de detectivi particulari;
e) declaratie scrisa si autentificata din care sa rezulte ca nu desfasoara o activitate care implica exercitarea autoritatii publice pentru conducatorii executivi;
f) copie legalizata a actului constitutiv al societatii, în care sa fie mentionat codul CAEN, sau a contractului de societate si statutului societatii, dupa caz, ori a statutului cabinetului individual de detectiv particular;
g) copii de pe actele de identitate ale conducatorilor executivi;
h) copie a certificatului de înregistrare a societatii la oficiul registrului comertului;
i) certificate medicale, în original, pentru conducatorii executivi;
j) lista cu mijloacele materiale-tehnice, de transport, de comunicatii, a mijloacelor audio-video, a aparaturii de identificare, a centrelor de supraveghere si a tehnicii de calcul, pe care urmeaza sa le foloseasca;
k) copie a atestatului de detectiv particular – numai pentru cabinetele individuale;
l) regulamentul de organizare si functionare;
m) certificat de cazier judiciar.
2.3. Baremele medicale pentru dobândirea calitatii de detectiv particular se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, cu avizul Ministerului Sanatatii.
2.4. Regulamentul de organizare si functionare va avea urmatorul cuprins:
a) dispozitii generale;
b) structura organizatorica a societatii;
c) conditii de angajare (cu respectarea legislatiei muncii si a prevederilor Legii nr. 329/2003);
d) pregatirea personalului si controlul acestuia în activitatea desfasurata;
e) atributiile personalului societatii sau cabinetului individual;
f) dotarea personalului;
g) fluxul informatiilor rezultate în urma procesului de investigare si nivelul de acces al personalului societatii/cabinetului individual la acestea;
h) dispozitii finale, care vor cuprinde în mod obligatoriu prevederi referitoare la obligatia de a nu angaja personalul în actiuni de forta, în executari silite, recuperari de debite, conflicte stradale sau între grupuri de persoane, obligativitatea încetarii raporturilor de munca cu angajatul în cazul retragerii avizului sau atestatului de exercitare a profesiei de detectiv particular, precum si obligatia de a comunica, în termen de 10 zile, inspectoratului de politie judetean sau Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz, cu privire la modificarile produse în organizare, structura, adresa sediului social sau a punctelor de lucru.
2.5. Inspectoratele de politie judetene si Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti vor transmite, în termen de 5 zile de la primire, documentele mentionate la pct. 2.2 la Inspectoratul General al Politiei Române – Directia de investigatii criminale, cu propuneri motivate privind eliberarea licentei de functionare.
2.6. Încetarea sau întreruperea activitatii pentru care s-a acordat licenta de functionare a societatii, cu precizarea intervalului de timp, va fi comunicata în termen de 10 zile la inspectoratele de politie judetene sau la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz.
2.7. Toate documentele prevazute la pct. 2.2 vor fi depuse în doua exemplare, în copie legalizata, cu exceptia certificatului de cazier judiciar prevazut la pct. 2.2 lit. m) si a certificatelor medicale prevazute la pct. 2.2 lit. i), care vor fi depuse în original si însotite de o copie legalizata.
2.8. Licenta de functionare se elibereaza de Inspectoratul General al Politiei Române numai dupa verificarea îndeplinirii tuturor conditiilor prevazute de lege.
2.9. Forma si continutul licentei de functionare sunt prevazute în anexa nr. 1 la prezentele norme.
2.10. Pentru realizarea obiectului unic de activitate, societatile specializate si cabinetele individuale pot efectua:
a) consultanta de specialitate;
b) activitati de investigare pentru realizarea prevederilor art. 1 alin. (1) din lege, prin folosirea de mijloace, proceduri si metode de munca, precum si orice alte activitati permise de lege si în conditiile legii, în scopul solutionarii cazului.

Art. 3. (1) Detectivul particular este obligat sa pastreze secretul profesional asupra datelor si informatiilor obtinute.
(2) Datele si informatiile prevazute la alin. (1) pot fi comunicate, la cerere, în conditiile legii, numai instantelor judecatoresti si Ministerului Public, daca acestea sunt utile pentru aflarea adevarului în cauzele penale.
(3) În activitatea desfasurata, detectivul particular se supune legii, statutului societatii specializate de detectivi sau al cabinetului individual de detectivi particulari.

CAPITOLUL II
 - Dobândirea calității de detectiv particular

Art. 4. – Activitatea de detectiv particular poate fi desfasurata numai de persoanele care sunt atestate profesional.

Art. 5. – Poate dobândi calitatea de detectiv particular persoana care îndeplineste urmatoarele conditii:
a) are cetatenia româna sau cetatenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spatiului Economic European;
b) poseda cel putin studii medii si este absolventa a unei scoli postliceale de detectivi sau a îndeplinit functia de politist ori lucrator în cadrul unor institutii publice cu atributii în domeniul apararii, ordinii publice sau sigurantei nationale ori este absolventa a unei institutii de învatamânt superior;
c) este apta din punct de vedere medical;
d) sa nu fi fost condamnata pentru infractiuni savârsite cu intentie;
e) nu desfasoara o activitate care implica exercitiul autoritatii publice;
f) a obtinut avizul inspectoratului de politie judetean sau al Directiei generale de politie a municipiului Bucuresti, dupa caz;
g) a promovat examenul de atestare a calitatii de detectiv particular, conform prevederilor art. 7, ori detine un certificat de calificare în aceasta profesie sau un atestat similar eliberat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European.

Art. 6. – Pentru sustinerea examenului de atestare a calitatii de detectiv particular, cei interesati trebuie sa depuna la inspectoratele de politie judetene sau, dupa caz, la Directia generala de politie a municipiului Bucuresti, urmatoarele acte:
a) cerere;
b) curriculum-vitae;
c) actul de stare civila, copie legalizata;
d) actul de studii, copie legalizata;
e) actul de absolvire a unui curs de specialitate, în copie legalizata;
f) certificate medicale si de testare psihologica eliberate de catre o unitate sanitara specializata, respectiv, de un laborator autorizat;
g) certificat de cazier judiciar;
h) declaratie din care sa rezulte ca nu se afla în situatia prevazuta la art. 5 lit. e);
i) dovada achitarii tarifului pentru sustinerea examenului de atestare a cunostintelor, stabilit în conformitate cu dispozitiile legale.

Art. 7.(1) Calitatea de detectiv particular se dobândeste în urma verificarii îndeplinirii conditiilor prevazute de lege si a examinarii candidatilor de catre o comisie instituita la nivelul inspectoratului de politie judetean, respectiv al Directiei generale de politie a municipiului Bucuresti.
(2) Comisia prevazuta la alin. (1) se întruneste trimestrial, iar verificarea cunostintelor se face potrivit tematicii aprobate de Inspectoratul General al Politiei Române.
(3) Dupa promovarea examenului, detectivului particular i se elibereaza un atestat, pe baza caruia se poate asocia ori angaja la o societate licentiata sau îsi poate înfiinta cabinet individual pentru desfasurarea de activitati de investigare.
(4) Persoana respinsa la examen poate depune contestatie la Inspectoratul General al Politiei Române în termen de 3 zile, acesta având obligatia sa o solutioneze în termen de 30 de zile de la data depunerii.
(5) Cetatenii din statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European care au calitatea de detectiv particular pot desfasura activitatile specifice acestei profesii pe teritoriul României, în conditiile prezentei legi, exclusiv în baza unei delegatii emise de societatea pe care o reprezinta, în vederea solutionarii cazului ce face necesara prezenta acestora în România. Cetatenii din statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European fac dovada calitatii de detectiv particular cu actul care atesta în mod valabil aceasta calitate în statul de origine sau de provenienta.
(6) Detectivii prevazuti la alin. (5) au obligatia ca înaintea desfasurarii oricaror activitati specifice si la încetarea acestora sa înstiinteze organul de politie competent teritorial.

Art. 8.(1) Calitatea de detectiv particular înceteaza:
a) prin renuntare scrisa, care se depune la inspectoratul de politie judetean sau, dupa caz, la Directia generala de politie a municipiului Bucuresti;
b) prin anularea atestatului în conditiile art. 23 alin. (2);
c) când persoana în cauza nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. 5 lit. a) si c)-e).

Art. 9.(1) Dupa promovarea examenului de atestare detectivul particular utilizeaza, în scopul dovedirii acestei calitati, legitimatia de detectiv particular.
(2) Legitimatia de detectiv particular este nominala si nu este transmisibila.
Modul de eliberare, forma si continutul legitimatiei se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 10. – Exercitarea profesiei de detectiv particular este incompatibila cu:
a) activitatea salarizata în cadrul altor profesii, care implica exercitiul autoritatii publice;
b) activitati care influenteaza independenta profesiei ori contravin bunelor moravuri;
c) exercitarea nemijlocita de fapte de comert, cu exceptia celor conforme obiectului de activitate si îndeplinirii atributiilor specifice.

CAPITOLUL III
 - Drepturile și obligațiile detectivului particular, 
ale societăților specializate și ale cabinetelor individuale 
în care acesta își desfășoară activitatea


Art. 11.(1) În exercitarea profesiei, detectivul particular are dreptul sa efectueze investigatii în legatura cu persoanele, bunurile, faptele, datele si împrejurarile care fac obiectul acestei activitati, cu respectarea stricta a drepturilor si libertatilor cetatenilor, precum si a dispozitiilor legale.
(2) În efectuarea investigatiei, detectivul particular poate solicita persoanelor fizice sau autoritatilor publice informatii care, potrivit legii, nu sunt clasificate si nu aduc atingere dreptului la viata intima, familiala si privata ori altor drepturi si libertati fundamentale ale persoanei vizate.

Art. 12. – Detectivul particular are urmatoarele obligatii:
a) sa manifeste probitate si constiinciozitate profesionala, scopul activitatii sale fiind aflarea adevarului în cauza pentru care a fost angajat;
b) sa foloseasca metode si mijloace de investigare prin care sa nu aduca atingere normelor de drept ori drepturilor si libertatilor cetatenesti;
c) sa pastreze, chiar si dupa încetarea calitatii de detectiv particular, secretul profesional cu privire la actele, faptele, datele si împrejurarile despre care a luat cunostinta în timpul desfasurarii activitatii, cu exceptia cazurilor expres prevazute de lege;
d) sa nu uzeze de calitatea de detectiv particular decât în interesul serviciului.

Art. 13. – Detectivului particular, în desfasurarea activitatii, îi este interzisa efectuarea de investigatii cu privire la:
a) activitatea personalului reprezentantelor diplomatice si consulare sau a organizatiilor internationale cu statut similar;
b) activitatea persoanelor, desfasurata permanent sau temporar, cu orice titlu, în interesul autoritatilor publice, institutiilor sau altor persoane juridice de interes public ori în serviciile de interes public;
c) datele confidentiale cu privire la convingerile politice, religioase, filozofice sau sindicale si la exprimarea acestor convingeri, la orientarea sexuala, sanatatea, originea sociala sau etnica a unei persoane;
d) cauzele penale aflate în lucru la organele judiciare;
e) activitatile specifice desfasurate de institutiile cu atributii în domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale.

Art. 14. – Societatile specializate si cabinetele individuale de detectivi particulari au urmatoarele drepturi:
a) sa se doteze si sa foloseasca mijloacele tehnice de investigare si comunicatii permise de lege;
b) sa organizeze cursuri si alte activitati de pregatire profesionala si fizica specifice pentru perfectionarea pregatirii personalului propriu;
c) sa se afilieze în asociatii profesionale care sa le reprezinte interesele în relatiile cu alte asociatii sau cu institutii ale statului;
d) sa solicite oficial de la autoritatile publice date despre persoane, bunuri sau situatii necesare detectivului particular în procesul de investigare care, potrivit legii, nu sunt clasificate si nu aduc atingere dreptului la viata intima, familiala si privata ori altor drepturi si libertati fundamentale ale persoanei vizate .

Art. 15. (1) În organizarea si desfasurarea activitatii detectivii particulari din societatile specializate si din cabinetele individuale au obligatia:
a) sa întreprinda investigatii numai în baza unei conventii scrise încheiate cu clientul;
b) sa înfiinteze un registru numerotat si sa îl înregistreze la inspectoratul de politie judetean sau, dupa caz, la Directia generala de politie a municipiului Bucuresti, în care vor tine evidenta cazurilor investigate;
c) sa comunice datele si informatiile solicitate de procuror sau de instanta de judecata, pentru solutionarea unor cauze penale;
d) în cazurile în care constata ca informatiile obtinute vizeaza siguranta nationala, sa sesizeze de îndata autoritatile cu atributii în domeniu;
e) sa angajeze si sa foloseasca pentru activitatile specifice de investigatii numai persoane care au calitatea de detectiv particular;
f) în raport de posibilitati si pe baza unor conventii, sa primeasca în practica elevi ai scolilor de detectivi particulari.
(2) Societatile specializate si cabinetele individuale de detectivi particulari îsi întocmesc regulament de organizare si functionare, care se aproba prin dispozitie scrisa a conducatorului executiv al societatii sau a sefului cabinetului individual, dupa caz.

CAPITOLUL IV
 - Sancțiuni

Art. 16. – Nerespectarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea civila, materiala, disciplinara, contraventionala sau penala.

Art. 17. – Încalcarea prevederilor art. 2 alin. (1), ale art.4, precum si declararea de date false prin actul prevazut la art. 6 lit.h) constituie infractiuni si se pedepsesc potrivit Codului penal.

Art. 18. – Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) efectuarea de investigatii în alte cazuri decât cele prevazute la art. 1 alin. (1) sau cu încalcarea prevederilor art. 12 lit. b)-d) si ale art. 13;
b) încalcarea prevederilor art. 3 alin. (1) si (3) si ale art. 7 alin. (6);
c) încalcarea prevederilor art. 2 alin. (2) si (3), art. 3 alin. (2) si ale art. 15 lit. a)-e).

Art. 19.(1) Contraventiile prevazute la art. 18 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) faptele prevazute la lit. a) si c), cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;
b) fapta prevazuta la lit. b), cu amenda de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei.
(2) În cazul contraventiilor prevazute la art. 18 lit. c), sanctiunea amenzii poate fi aplicata si persoanei juridice, caz în care limitele acesteia sunt de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei.

Art. 20.(1) Repetarea savârsirii contraventiilor prevazute la art. 18 lit. a) si c) în interval de un an, atrage suspendarea atestatului pe o perioada de la 3 la 6 luni.
(2) Suspendarea atestatului si revocarea suspendarii se dispun, în toate cazurile, de catre Inspectoratul General al Politiei Române, la propunerea inspectoratelor de politie judetene sau Directiei generale de politie a municipiului Bucuresti si se comunica persoanei în cauza.

Art. 21. – Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre politisti anume desemnati de Inspectoratul General al Politiei Române.

Art. 22. – Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002,cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 28 si 29, se aplica si contraventiilor prevazute de prezenta lege.

Art. 23.(1) Încalcarea obligatiilor prevazute la art. 15 alin. (1) lit. a)-e) atrage si suspendarea atestatului de detectiv particular sau, dupa caz, a licentei de functionare a societatii specializate ori a cabinetului individual de detectivi particulari, pe o perioada cuprinsa între o luna si 3 luni.
(2) Atestatul de detectiv particular sau, dupa caz, licenta de functionare a societatii specializate ori a cabinetului individual de detectivi particulari se anuleaza daca, într-un interval de un an de la data la care a expirat termenul de suspendare a atestatului sau a licentei, este savârsita din nou una dintre faptele care atrag masura suspendarii.

Art. 24.(1) Masurile prevazute la art. 23 referitoare la suspendarea sau la anularea atestatului de detectiv particular se dispun de catre inspectoratul de politie judetean care l-a emis sau, dupa caz, de catre Directia generala a politie a municipiului Bucuresti.
(2) Suspendarea sau anularea licentei de functionare a societatii specializate ori a cabinetului individual de detectivi particulari se dispune, în conditiile prezentei legi, de catre Inspectoratul General al Politiei Române.

CAPITOLUL V - 
Dispoziții finale


Art. 25. – Controlul activitatii specifice desfasurate de societatile specializate si de cabinetele individuale de detectivi particulari se efectueaza de politisti anume desemnati de catre Inspectoratul General al Politiei Române, cu avizul Ministerului Public.

Art. 26. – Inspectoratul General al Politiei Române tine evidenta tuturor detectivilor atestati, a societatilor specializate si a cabinetelor individuale de detectivi particulari.

Art. 27. – Nomenclatorul de activitati din economia nationala se completeaza cu activitatea de detectiv particular.

Art. 27.1.(1) Prevederile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile legale privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din România.
(2) Documentele necesare pentru dobândirea calitatii de detectiv particular, altele decât cele prevazute la alin. (1), eliberate cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European, de catre autoritatile statului de origine sau de provenienta, sunt recunoscute în conditiile legii.

Art. 28. (1) Prezenta lege intra în vigoare la 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) În 60 de zile de la publicare, Inspectoratul General al Politiei Române si Serviciul Român de Informatii vor elabora proiectul normelor de aplicare a legii, pe care îl vor supune aprobarii Guvernului.

Baza Legislativă

Constituția României

– Legea Nr. 329 din 8 iulie 2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, Publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 530 din 23 iulie 2003;
– Legea nr. 353 din 15 iulie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, Publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 670 din 26 iulie 2004;
– Hotarârea de Guvern nr. 1666 din 7 octombrie 2004 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, Publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 987 din 27 octombrie 2004;
– Legea nr. 544/2001 – privind liberul acces la informațiile de interes public;
– Legea nr.218/2002 (actualizată prin legea nr.60/2009) – privind organizarea și funcționarea Poliției Române;
– Legea nr. 364/2004 – privind organizarea și funcționarea poliției judiciare;
– Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 78/2016 – privind organizarea și funcționarea DIICOT și pentru completarea unor acte normative;
– Legea nr. 120/2018 – privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 78/2016;
– Legea nr. 190/2018 – privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
– Hotărârea de Guvern nr. 781/2002 – privind protecția informațiilor secrete de serviciu;
– Legea nr. 182/2002 – privind protecția informațiilor clasificate;
– Hotărârea de Guvern nr.  585/2002 – privind aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România;
– Legea nr.  16/1994 (republicată în anul 2014) – Legea Arhivelor Naționale;
– Legea nr. 102/2005 (republicată în anul 2018)- privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
– Legea nr. 333/2003 (republicată în anul 2017) – privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
– Legea nr. 161/2003 (actualizată în anul 2017) – privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;

Legea nr. 329/2003 a fost republicata in Monitorul Oficial  nr. 178/12.03.2014 si ultima modificare este în Ordonanța nr. 2/13.07.2017 din Monitorul Oficial nr. 568/17.07.2017

Contactează-ne acum și beneficiază de consultanță gratuită !

Contactează-ne pentru a afla mai multe detalii despre serviciile noastre sau pentru a solicita o investigație și vei beneficia de consultanță gratuită în vederea soluționării cazului tău.