DEONTOLOGIE

Servicii de investigații și supraveghere
detectivacvila.ro

Shadow
Slider

Norme etice profesionale ale detectivului particular

"Credem în Dumnezeu, pe ceilalți îi supraveghem"

Foto Umbra Detectiv detectivacvila.ro Ca detectiv particular, sunt practicant al unei profesii liberale, independente, nobile și onorabile.

Ca detectiv particular, sunt obligat să păstrez secretul profesional/confidențialitatea asupra datelor și informațiilor obținute în urma activităților desfașurate, acestea fiind destinate exclusiv Clientului meu, în condițiile legii cât și informațiile puse la dispoziție de către Client.

Ca detectiv particular, știu că în exercitarea profesiei mă supun legii, regulilor eticii profesionale și statutului agenției de detectivi particulari “ ACVILA”.

Ca detectiv particular, desfășor activități specifice de investigare, la cererea persoanelor fizice sau juridice, fără să aduc atingere dreptului la viața intimă, familială și privată ori altor drepturi și libertăți fundamentale ale ORICAREI PERSOANE.

Ca detectiv particular, știu că activitatea mea nu poate fi contrară reglementarilor legale interne sau celor internaționale la care România este parte, siguranței naționale, ordinii publice ori bunelor moravuri.

Ca detectiv particular, am dreptul să efectuez investigații în legatură cu persoanele, bunurile, faptele, datele și împrejurarile care fac obiectul acestei activități, cu respectarea strictă a drepturilor și libertăților cetățenilor, precum și a dispozițiilor legale în vigoare.

Foto Detectiv Femeie detectivacvila.ro

Ca detectiv particular, voi depune toate diligențele să fiu la dispoziția tuturor Clienților ce vor solicita expertiza mea. În orice solicitare legală, voi servi Clientul cu toata cunoașterea mea, sau îl voi îndruma către un alt expert, atunci când situația cere un alt tip de expertiză.

Ca detectiv particular, voi folosi metode și mijloace de investigare prin care să nu aduc atingere normelor de drept ori drepturilor și libertăților cetățenești.

Ca detectiv particular, voi încerca întotdeauna să stabilesc și să mențin o comunicare completă și eficientă cu Clienții agenției de detectivi particulari „ACVILA”.

Ca detectiv particular, voi respecta întotdeauna solicitările, legale, ale Clientului meu, solicitările acestuia constituind temeiul legal și de fapt al demersurilor investigative ce vor fi efectuate de către agenția de detectivi particulari „ACVILA”.

Ca detectiv particular, mă voi dedica numai în scopul aflării ADEVARULUI si punerii acestuia la dispoziția Clientului.

Ca detectiv particular, voi servi Clientul cu loialiatate, integritate, promptitudine și dăruire, prin orice mijloc legal și moral, în condiții de maximă confidențialitate și profesionalism.

Detectiv Particular cu fum
“Gasește ceva ce îți place să faci atât de mult, încât l-ai face bucuros gratis; apoi învață să-l faci atăt de bine, încât oamenii să fie bucuroși să te plătească pentru el.”
Autor Necunoscut
“Cei mai puternici oameni nu sunt cei care își arată forța în fața noastră, ci cei care câștigă bătălii despre care nu știm nimic.”
Autor Necunoscut
“Adevărul este pretutindeni, dar nu îl recunoaște decât cel care îl caută.”
Nicolae Iorga
previous arrow
next arrow
Slider

CODUL DE ETICĂ

al membrilor Patronatului Detectivilor Particulari din România

I. PREAMBUL

Logo Patronatul Detectivilor din Romania

Scopul Patronatului Detectivilor Particulari este reprezentarea, susţinerea, apărarea şi promovarea intereselor economice, tehnice, profesionale şi sociale ale membrilor, a informării şi prestării de servicii specifice membrilor săi, în condiţiile legii, contribuind la crearea unui mediu de afaceri favorabil, concurenţial şi predictibil;

CONŞTIENTĂ că unul din obiectivele Patronatului este de a contribui la realizarea climatului de legalitate pe piaţa serviciilor de investigaţii private, luptând în acest scop cu manifestările de agresivitate şi ilegalitate, precum şi cu activităţile de concurenţă neloială;

RECUNOSCÂND supremaţia legii şi DECLARÂND principiul egalităţii dintre membrii săi;

ADUNAREA GENERALĂ RECOMANDĂ patronilor, administratorilor sau directorilor societăţilor specializate de detectivi particulari şi cabinetelor individuale să se inspire în întocmirea regulamentelor de ordine interioară, a dispoziţiilor şi a codurilor interne de conduită din principiile enunţate în Codul de Etică al Membrilor Patronatului Detectivilor Particulari.

II. DOMENIUL DE APLICARE

Codul de Etică se aplică persoanelor juridice şi cabinetelor individuale, licenţiate conform legii care execută activităţi specifice de investigare, asigură pregătirea şi calificarea personalului în domeniul detectivisticii, acordă consultanţă în domeniu, efectueză publicitate ori popularizează prin mass-media activitatea detectivilor şi sunt membri ai Patronatului Detectivilor Particulari din România.

III. PRINCIPII DE CONDUITĂ

 1. Să acorde respectul cuvenit concurenţei şi să nu recurgă la acţiuni reprobabile sau la procedee financiare vădit neeconomicoase;
 2. Să se sprijine reciproc pe piaţă, avind o poziţie corectă faţă de beneficiarii serviciilor de investigaţii;
 3. Să nu desfăşoare activităţi interzise de lege ori care aduc atingere normelor de drept ori drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
 4. Societăţile specializate de detectivi particulari şi cabinetele individuale sunt responsabile în faţa beneficiarilor asupra calităţii activităţilor specifice desfăşurate şi în faţa autorităţilor abilitate ale statului asupra modului de respectare a legii;
 5. Societăţile specializate de detetctivi particulari şi cabinetele individuale de detectivi particulari, nu vor permite angajaţilor săi să aibă un comportament antisocial, contravenţional ori infracţional în timpul şi în afara serviciului;
 6. Să semnaleze ilegalităţile, abaterile sau alte fapte care le afectează activitatea sau imaginea pentru ca Patronatul să sesizeze autorităţile abilitate sau să ia atitudine corespunzătoare;

IV. REGULI DE CONDUITĂ

 1. Membrii Patronatului Detectivilor Particulari se vor susţine în raporturile cu terţii şi nu vor acţiona astfel încât să îşi aducă reciproc prejudicii morale, economice sau de imagine. Nu se vor angaja discuţii cu un beneficiar care are deja un contract cu un  alt membru al Patronatului decât dacă, în prealabil, rapoartele contractuale au încetat.
 2. Fiecare membru al Patronatului Detectivilor Particulari va milita pentru îmbunătăţirea imaginii proprii a Patronatului şi implicit a membrilor acestuia ;
 3. Eventualele litigii între membrii PDPR vor fi rezolvate pe cale amiabilă, sub arbitrajul, la cerere, a Consiliului Director ori a Comisiei de Disciplină şi Litigii. Dacă vreuna din părţi consideră necesar, se poate recurge direct la serviciile instanţelor judecătoreşti.
 4. Nu este admisă denigrarea publică a membrilor PDPR sau prezentarea în mass-media de date tendenţioase despre alt membru a cărui imagine ar putea fi afectată negativ. O asfel de atitudine poate fi sancţionată de Consiliul Director cu excluderea sau, la solicitarea societăţii prejudiciate, prin Comisia de Disciplină şi Litigii, se vor stabili modalităţi de reparare a prejudiciului creat;
 5. Membrii PDPR sunt egali între ei, indiferent de cifra de afaceri, număr de salariaţi, având aceleaşi drepturi, excepţie facând membrii afiliaţi şi membrii de onoare care, potrivit Statutului, nu au drept de vot şi nu pot fi aleşi în organele de conducere;
 6. Membrii PDPR acceptă şi îndeplinesc hotărârile Adunării generale, Consiliului director şi Comisiei de disciplină şi litigii, conform Statutului, şi sprijină aparatul executiv în realizarea sarcinilor stabilite;
 7. Se interzice membrilor, sub sancţiunea excluderii, denigrarea Patronatului sau a membrilor săi, pentru a-şi crea o poziţie privilegiată în organizaţie sau alte organisme asociative ori în faţa terţilor;
 8. Patronatul va realiza o bază de date despre membrii săi, beneficiari rău platnici, licenţe retrase, personalul căruia i s-a desfăcut contractul de munca pentru abateri disciplinare, atestate anulate şi alte categorii de date ce vor putea fi stabilite de către Consiliul Director, la care au acces liber oricare din membrii asociaţi ori afiliaţi;
 9. Este interzis unui membru PDPR sub sancţiunea excluderii, folosirea oricăror mijloace frauduloase pentru îndepărtarea altei societăţi de profil membră a PDPR din relaţia cu clientul pentru care oferă servicii de consultanţă şi investigaţii.
 10. Membrii PDPR sunt obligaţi să anunţe Secretariatul general despre orice schimbare survenită asupra adresei sediului, telefoane, administratori, persoane de legătură.

V. CONDIŢII LEGATE DE PERSONALUL ANGAJAT

 1. Personalul societăţilor specializate şi cabinetelor individuale de detectivi particulari, indiferent de funcţia şi nivelul la care se angajează, trebuie să fie recrutat în temeiul prevederilor legislaţiei în domeniu, pe baza competenţei şi experienţei personale, iar detectivii particulari, în baza atestatului obţinut în condiţiile legii;
 2. Procedurile de recrutare trebuie să aibă la bază criterii obiective, nediscriminatorii, în limitele legii şi a cerinţelor beneficiarului de servicii;
 3. Pregătirea iniţială a personalului se realizează de către organizaţii abilitate de lege şi va fi urmată de pregătirea continuă la locul de muncă, efectuată de societăţile specializate, în condiţiile legii speciale.

VI .COOPERARE INTERNAŢIONALĂ

 1. PDPR cooperează cu asociaţiile profesionale sau patronale din alte state;
 2. Orice membru al PDPR care face parte dintr-o asociaţie profesională internaţională este împuternicit să reprezinte interesele Patronatului în raporturile cu acestea, pe baza unui mandat scris;
 3. Nimeni nu este îndreptăţit să folosească denumirea sau să implice Patronatul în acţiuni internaţionale fără încunoştiinţarea prealabilă.

Contactează-ne acum și beneficiază de consultanță gratuită !

Contactează-ne pentru a afla mai multe detalii despre serviciile noastre sau pentru a solicita o investigație și vei beneficia de consultanță gratuită în vederea soluționării cazului tău.